Slovensko má bohaté kultúrne tradície, folklór je veľmi výrazný a zaujímavý. Slovenský národ svoj folklór dôsledne udržiava, piesne, hudba a tanec sa prenášajú z generácie na generáciu. Na Slovensku pôsobia mnohé folklórne súbory.– najznámejšie folklórne súbory na Slovensku sú:SĽUK v Bratislave, Šarišan v Prešove a Lúčnica v Bratislave– najvýznamnejšími oblasťamiviac

Hudobné nástroje sú významným zvukotvorným prostriedkom na rozvíjanie a tradovanie ľudovej hudby. Majú rovnocennú funkciu s piesňovou tradíciou a interpretujú podstatnú časť tanečného repertoáru. Slovensko má výnimočne rozsiahly a osobitý ľudový inštrumentár, ktorý typovým rozsahom a mnohostrannou hudobnou funkciou presahuje iné európske nástrojové tradície. Doložených je 210 typov nástrojov, ktoré zaraďujeme doviac

Kroj alebo ľudový odev označoval oblečenie ľudu žijúceho na dedinách, ktorý sa v minulosti zaoberal prevažne roľníctvom a pastierstvom. Kroj slúžil ako ochrana proti klimatickým zmenám. Na vznik a vývoj kroja vplývali najmä domáce suroviny, druh práce a zamestnania, spoločenská a triedna príslušnosť, náboženstvo a svetonázor, styk s cudzinou a s historickou módou vyšších spoločenských vrstiev. Okrem toho naň pôsobili i spoločenské funkcie – odlišoval saviac

Pod pojmom folklór (pôvod zo slov“ folk“ = ľud, „ lore“ – vedomosť, teda “to, čo ľud vie”) rozumieme kultúrne javy realizované formami ústnej, hereckej, tanečnej, dramatickej a hudobno-spevnej kontaktnej komunikácie. Folklórne prejavy sa uskutočňujú v mnohých typoch a variantoch a podliehajú kolektívnym normám konkrétneho lokálneho spoločenstva alebo sociálnej skupiny.viac